Organizátoři

Tým organizátorů je sestaven ze zástupců těchto institucí: Město Vodňany, SRŠ Vodňany, Fakulta rybářství a ochrany vod JU, MěKS Vodňany, dále pak zástupce z řad organizátorů BMF.

PRO BRIGÁDNÍKY:
Pro zajištění Vodňanských rybářských dnů potřebujeme větší množství lidí do pořadatelského týmu. Formulář pro přihlášení naleznete zde http://www.meksvodnany.cz/kulturni-dum/brigadnici na webových stránkách MěKS Vodňany, dotazy zodpoví Michala Piskačová, 602 302 083.

 

PRO STÁNKAŘE:

Výběrové řízení na obsazení ploch určených pro prodej občerstvení na Vodňanské rybářské dny 2022
Městské kulturní středisko, jakožto Zadavatel tohoto VŘ, je jediným subjektem pověřeným Městem Vodňany
pořádáním slavnosti Vodňanské rybářské dny 2022 a je jediným kompetentním orgánem s pravomocí rozhodnout
o poskytnutí prostoru na nám. Svobody dalším osobám ve dnech 20. a 21. 5. 2022.
Výběrová komise bude 5-členná:
1 zástupce města Vodňany, 1 zástupce FROV JČU, 1 zástupce SOUs Vodňany, 1 zástupce SRŠ Vodňany, 1 zástupce za MěKS Vodňany.
Na Vodňanské rybářské dny 2022 je vybráno 6 lokalit na náměstí Svobody určených pro prodej občerstvení.
Lokalita č.1
velikost plochy 3 x 3 m nebo 2 x 5 m
možnost vytvoření plochy k sezení vedle stánku
lokalita je vybavena připojením el. energie 220 V
prodej pátek 18 – 23 hodin, sobota 8 – 24 hodin
požadovaná cena za lokalitu 5.500 Kč za oba dny
Lokalita č.2
velikost plochy 10 m2, a to variantně 3 x 3 m nebo 2 x 5 m
možnost vytvoření plochy k sezení vedle stánku
lokalita je vybavena připojením el. energie 220 V
prodej pátek 18 – 23 hodin, sobota 8 – 24 hodin
požadovaná cena za lokalitu 6 000 Kč za oba dny
Lokalita č.3
velikost prodejní plochy 50 m2 a velikost plochy k sezení 50 m2
lokalita je vybavena připojením el. energie 220 V
prodej pátek 18 – 23 hodin, sobota 8 – 24 hodin
požadovaná cena za lokalitu 15 000 Kč za oba dny
podmínkou pro zájemce o tuto lokalitu je ochota spolupracovat s pivovarem Platan
Lokalita č.4
velikost plochy 10 m2, a to pouze ve variantě 2 x 5 m.
možnost vytvoření plochy k sezení na protějším ostrůvku
lokalita je vybavena připojením el. energie 220 V
prodej pátek 18 – 23 hodin, sobota 8 – 24 hodin
požadovaná cena za lokalitu 7 500 Kč za oba dny
Lokalita č.5
velikost plochy 10 m2, a to pouze ve variantně 2 x 5 m
možnost vytvoření plochy k sezení vedle stánku
lokalita je vybavena připojením el. energie 220 V
prodej pátek 18 – 23 hodin, sobota 8 – 24 hodin
požadovaná cena za lokalitu 7 500 Kč za oba dny
Lokalita č.6
velikost plochy 10 m2, a to variantně 3 x 3 m nebo 2 x 5 m
lokalita je vybavena připojením el. energie 220 V
prodej pátek 18 – 23 hodin, sobota 8 – 24 hodin
požadovaná cena za lokalitu 7 000 Kč za oba dny

Zadavatel si stanovil tyto podmínky pro uchazeče:

1) O pronájem lokalit určených pro prodej občerstvení si může zažádat pouze osoba, která je držitelem všech
potřebných povolení a osvědčení k vykonávání této činnosti (živnostenský list, potravinářský průkaz, revize na
elektrická a plynová zařízení). Pokud na vyžádání zadavatele toto neprokáže, může to být důvodem k vyřazení
z výběrového řízení a případně k okamžitému zrušení smlouvy o pronájmu.
2) Uchazeč nesmí mít neuhrazené závazky vůči zadavateli. Tato skutečnost opravňuje zadavatele k vyřazení
předložené nabídky z výběrového řízení.
3) Jeden žadatel (IČ) se může přihlásit do výběrového řízení na maximálně 2 lokality.
4) Zadavatel si stanovil tyto hodnotící kritéria nabídek:
– šíře a rozmanitost sortimentu, zejména nabídka pokrmů z ryb
– hygienické podmínky a kultura prodeje,
– uzavíratelný stánek – dřevěná či stanová konstrukce, stánek s plachtou z PVC (min.400g/m2) nebo textilie, úložné
prostory pro zboží (doložit fotografií),
– reference,
– vytvoření míst k sezení s možností konzumace
5) Uchazeč – nájemce je povinen prodávat nápoje výhradně ve vratných kelímcích (vratný systém) dodaných
zadavatelem – pronajímatelem. V případě nedodržení této podmínky bude uplatněna sankce 50.000 Kč.
6) S vítězi výběrového řízení bude sepsána smlouva, jejíž přílohou bude i nabídka vítězného uchazeče. Nedodržení
dané nabídky bude bráno jako porušení smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje možnost kontroly shody poskytnuté
nabídky a požadovaných osvědčení k činnosti přímo na místě v den konání akce. Takovéto nedodržení smlouvy
bude sankcionováno pokutou vy výši 10.000 Kč. V případě nepodepsání smlouvy s vítězným uchazečem bude
vyzván k podpisu smlouvy uchazeč na dalším pořadí výběrového řízení.
7) Nabídka sortimentu jídla předložená do výběrového řízení musí být zajištěna v sobotu minimálně od 08:00 hodin
do 16:00 hodin, a to minimálně v 70% předložené nabídky sortimentu jídla. V případě nedodržení nabídky
sortimentu jídla bude uplatněna sankce 50.000 Kč.
8) Na minimálně 1/3 lokalit určených pro prodej občerstvení bude vybrán uchazeč se sídlem podnikání ve městě
Vodňany.
Cena za lokalitu je stanovena a není hodnotícím kritériem. Uvedené částky jsou ceny konečné, zadavatel není
plátcem DPH.
Přihlášky do výběrového řízení je nutné zaslat v písemné podobě nejpozději do 31. března 2022 na adresu Městské
kulturní středisko Vodňany, Zeyerovy sady 963, Vodňany 389 01.
Na obálku napište „Výběrové řízení OBČERSTVENÍ VRD 2022- NEOTVÍRAT„
Vyhodnocení bude provedeno do 14. dubna 2022. Do 22. dubna 2022 budou s vybranými uchazeči sepsány smlouvy.
Za zadavatele vypracovala a zveřejnila dne 1. 3. 2022 Michala Piskačová, ředitelka MěKS Vodňany

 

Běžný sortiment: Rezervace stánku na sobotní trh na náměstí Svobody je možné uskutečnit přes elektronický rezervační systém.

PRO ÚČINKUJÍCÍ:
Kontakty na organizátory jednotlivých akcí v rámci VRD jsou kompletně uvedeny dle místa konání zde http://www.rybarskedny.cz/kontakt/

Pořadatelé akce

Město Vodňany
Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech
Střední rybářská škola Vodňany
Hlavní mediální partnerKiss Jižní Čechy
Hlavní partnerSkupina ČEZ
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím